Slik fremmer du et erstatningskrav

Mange som ønsker å fremme erstatningskrav ønsker å undersøke hva de har krav på før de går til steget med å kontakte en advokat. Her får du vite hvilke vilkår som må oppfylles for at du skal kunne kreve erstatning og hvordan du fremmer et erstatningskrav.

Det finnes forskjellige typer erstatning, men det dreier seg ofte om økonomisk tap. Et eksempel på dette er at du har fått en bulk i bilen, og du ønsker erstatning fra den personen som forårsaket bulken. Slike saker er relativt enkle å regne ut.

Du kan også fremme erstatningskrav for personskade, for eksempel om du har vært i en ulykke og har fått redusert jobbinntekt som følger av dette. Du kan også kreve kompensasjon for tapt livskvalitet.

Sist, men ikke minst, kan du kreve menerstatning. Dette er en erstatning for betydelig skade og varig skade. Det kan for eksempel dreie seg om begrenset bevegelsesevne som følger av en ulykke. Skaden må kunne klassifiseres som minst 15 % medisinsk invaliditet for at du skal kunne fremme menerstatning.

I hvilke saker kan jeg fremme erstatningskrav?

I de fleste tilfeller hvor du har lidd et økonomisk tap har du krav på erstatning. La oss se nærmere på et eksempel. Du har vært i en bilulykke, men din bil var den eneste som ble skadet. I dette tilfellet vil erstatningskravet være enkelt å regne ut – du trenger simpelthen finne ut hva det koster å få bilen fikset.

Det vil derimot ta mye lenger tid om bilulykken også involverer personskade. Faktorer som livskvalitet og skadeomfang kan være mer komplisert å beregne og kartlegge. I tillegg skal skade på kjøretøy komme med i beregningen.

Kriterier for å fremme erstatningskrav

Det er visse kriterier som må innfris for at du skal kunne kreve erstatningskrav. En advokat vil kunne rettlede deg og finne ut av hva du har krav på dine vegne, men det kan allikevel være greit å gjøre noen undersøkelser på egenhånd først.

Du må ha lidd økonomisk tap

I de aller fleste saker må du ha lidd et økonomisk tap for å kunne fremme erstatningskrav. Du har krav på kompensasjon som veier opp for dette tapet. Dette inkluderer materielle skader, samt fysiske og mentale personskader som fører til økonomisk tap.

Erstatningen skal dekke tapt arbeidsinntekt, fremtidige merutgifter og skadeutgifter, ifølge skadeerstatningsloven. Det vil si at hvis personskadene fører til at personen ikke lenger kan fungere normalt i arbeidslivet og taper inntekt, skal erstatningen også kompensere for fremtidig tapte inntekter.

Du må ha et ansvarsgrunnlag

Du kan ikke fremme erstatningskrav om du ikke har noen å kreve erstatning av. Det må med andre ord finnes et ansvarsgrunnlag. Ansvaret kan dreie seg om brudd på lover, regler og kontrakter, samt uaktsom oppførsel.

Det er svært viktig å ha god dokumentasjon og ta vare på alt av papirer for å bevise at den som forårsaket skaden er pliktig til å gjøre opp for seg.  Det blir nærmest umulig å bevise et erstatningsansvar uten tilstrekkelig med bevis, selv om du mener at du har krav på erstatning.

Årsakssammenheng er viktig

Årsakssammenheng er et viktig kriterium for å kunne fremme erstatningskrav. Skaden må ha direkte innvirkning på det økonomiske tapet. La oss si at du ikke kan jobbe på grunn av nakkesleng i en bilulykke.

Bilulykken har dermed direkte innvirkning på din arbeidsinntekt, og du kan fremme erstatningskrav. Hvis skaden derimot ikke har noen innvirkning på arbeidet ditt og du ikke taper inntekt på grunn av den, så kan du ikke kreve erstatning.

Du må ha relevante dokumenter

Vi har allerede nevnt at du må kunne dokumentere skader og utgifter, enten det dreier seg om materielle skader eller personskader. Husk derfor på å ta vare på alle dokumenter fra politi, sykehus, psykolog og lignende.

Det er dessverre slik at mange kunne hatt krav på erstatning, men de har ikke tilstrekkelig med dokumentasjon for å kunne bevise det. Du kan be en advokat om å vurdere om dokumentasjonen og papirene dine kan brukes som bevis før du i det hele tatt går til sak. Du må være forberedt på at dommeren også kommer til å vurdere papirene dine.

Slik fremmer du menerstatning

Menerstatning dekker mange forskjellige skader fra ulykker til voldshendelser. Du må være varig skadet for å kunne søke om menerstatning, det vil si at du må ha medisinske dokumenter på at du har en langvarig skade.

Det betyr ikke at skaden nødvendigvis må vare resten av livet, kun at den må være langvarig. 10 år regnes for å være en langvarig skade, og det er leger og spesialister som må vurdere dette. Du kan få økonomisk kompensasjon for tapt inntekt og utgifter, samt ytterligere økonomisk kompensasjon som oppreisning.

Har du krav på fri rettshjelp for erstatningskrav?

Det hender at Fylkesmannen innvilger fri rettshjelp ved erstatningssaker. Det kan derfor være verdt å undersøke hva du har krav på. Inntekten din må være under en viss grense for at du skal kunne få fri rettshjelp. Du må være oppmerksom på at du allikevel kanskje må betale en egenandel.

Vi anbefaler at du undersøker forsikringene dine. Dersom du rettshjelpsforsikring under boligforsikringen eller bilforsikringen din, kan det hende at forsikringene dine dekker alt eller deler av utgiftene dine. I slike tilfeller vil du ikke kunne søke om fri rettshjelp, ettersom du får hjelp på andre måter.

Bistandsadvokat til å fremme voldsoffererstatning

I enkelte tilfeller vil du ha krav på en bistandsadvokat. Dette er en gratis advokat som betales av staten. Dette gjelder i mer alvorlige personskader som forskjellige former for overgrep, alvorlige voldshendelser og lignende. I dette tilfeller vil bistandsadvokaten gjøre så og si alt arbeidet for deg.

I slike tilfeller vil det være voldsoffererstatning som er det sentrale. Dette er en statlig erstatning som betales ut til personer som har vært utsatt for vold, overgrep og lignende. Fordelen med denne erstatningsformen er at du ikke trenger å kreve pengene fra skadevolder, men kun fra staten.

Hva menes med full erstatning?

Full erstatning betyr at du skal få økonomisk kompensasjon for skadene som opptrådte, men ikke mer enn det. Det er kun ved menerstatning at du vil kunne søke om oppreisning i tillegg til å få dekket utgifter og tapt inntekt. Erstatningen skal med andre ord jevne ut situasjonen sett fra et økonomis perspektiv.

Vi anbefaler at du alltid får hjelp av en advokat for å fremme erstatningskrav. Det har vært tilfeller tidligere hvor personer har fått for lite kompensasjon, rett og slett fordi de ikke kjente godt nok til regelverket. Husk på å samle inn alt av relevant informasjon og dokumentasjon i forkant for at advokaten skal kunne ta en god vurdering av saken din og hva du har krav på.