bilde

ARVELOVEN GIR TRYGGHET: Arveloven sikrer nærmeste familie i alle fall en minimumsarv.

Arveloven: Se dine arverettigheter

Sist oppdatert: 31. juli 2023

Arveloven er et viktig og komplekst rettsområde som har direkte innvirkning på oss alle på et eller annet tidspunkt i livet. Men hvilke krav på arv har man egentlig ifølge norsk lov, og hvorfor er det så viktig å forstå hvilke arverettigheter man har?

Arveloven er en samling lovregler som styrer fordelingen av en persons eiendeler etter deres død. Dette inkluderer eiendom, penger, gjeld, og andre materielle goder. Formålet med den er å sikre at arven fordeles på en rettferdig og systematisk måte. Reglene i arveloven er fastsatt for å beskytte rettighetene til både de avdøde og deres etterlatte.

Kunnskap er makt, og under et arveoppgjør kan mangel på kunnskap potensielt føre til konflikter, misforståelser, og tap av rettigheter.

Kortversjonen

  • Arveloven i Norge bestemmer fordeling av eiendeler etter død og sikrer rettferdig fordeling. Reglene beskytter både avdøde og etterlatte.
  • Ektefelle og livsarvinger står først i arverekkefølgen. Ektefelle har krav på en fjerdedel eller minst fire ganger folketrygdens grunnbeløp. Livsarvinger har rett til pliktdelsarv, og særkullsbarn kan kreve sin arv umiddelbart.
  • Gjenlevende ektefelle kan sitte i uskiftet bo, men særkullsbarn kan ha innvirkning. Ved skilsmisse, mister tidligere ektefeller arverettigheter med mindre noe annet er fastsatt i testamentet.
  • Samboere med felles barn har samme rettigheter som ektefeller; samboere uten felles barn kan få rett på minstearv via testamente. Livsarvingers arverett kan ikke fjernes, men kan begrenses til 15G ved testamente.

Hvilke rettigheter har du under arveloven?

Dine rettigheter kan variere, basert på en rekke faktorer som din relasjon til den avdøde og om den avdøde etterlot seg et testamente eller ikke. For eksempel, hvis den avdøde etterlater seg ektefelle og barn, så har de forskjellige rettigheter i henhold til loven. Uten en grundig forståelse av disse reglene når arven skal fordeles, kan det være vanskelig å gjennomføre et rettferdig arveoppgjør.

I tillegg kan en bedre forståelse av arverett hjelpe deg med å planlegge fremtiden og gjøre informerte valg om dine egne eiendeler, for eksempel ved å skrive et testamente. Da kan du unngå konflikter og misforståelser blant etterlatte, samtidig som du sikrer at dine ønsker blir etterfulgt.

Arverekkefølgen og rettigheter

Arverekkefølgen bestemmer hvem som har rett til å arve og hvor mye, og i hvilken rekkefølge man skal prioritere arvingene. Ektefelle og samboer med felles barn står først i rekken. Deretter kommer livsarvingene. Livsarving vil si barna til den avdøde, eventuelt barnebarn dersom barnet ikke lever lenger.

Det er viktig å fremheve at ektefelle og livsarvinger alltid vil være først i arverekkefølgen, selv om den avdøde etterlater seg et testamente. Uavhengig av hva testamentet sier, vil ektefellen ha krav på en minstearv og livsarvingene har krav på pliktdelsarv. Utover dette, kan arvelater testamentere vekk resterende beløp etter egne ønsker.

Felles barn, adoptivbarn og særkullsbarn har samme krav på arv etter foreldrene. Særkullsbarn vil si barn som den avdøde har med andre enn den gjenlevende ektefellen eller samboeren. Dersom den avdøde ikke har ektefelle eller barn, er det foreldrene som står først i arverekken. Hvis den ene forelderen er død, så er det barna til den forelderen som får arven (altså den avdødes søsken eller halvsøsken).

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Ektefelles arverettigheter

Arveloven har spesifikke bestemmelser som sikrer en rettferdig fordeling av eiendeler mellom ektefeller når en av dem dør. Disse bestemmelsene er utformet for å beskytte den etterlatte ektefellens økonomiske interesser og gi vedkommende en viss grad av økonomisk sikkerhet.

Ektefellens rettigheter under arveloven er godt beskyttet. Ektefellen har krav på enten en fjerdedel eller minst fire ganger folketrygdens grunnbeløp før barnas pliktdelsarv dekkes. Dette gjelder både når det finnes særkullsbarn og/eller felles barn. Det er viktig å merke seg at dette beløpet er et minimum.

Dersom den avdøde har slektsarvinger og ikke barn, har ektefellen krav på enten halvparten av formuen eller 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Slektsarvinger vil si foreldre eller søsken. Ektefellen kan arve hele formen, dersom den avdøde verken har livsarvinger eller slektsarvinger.

Den faktiske arven kan være større, avhengig av verdien av boet og den avdødes ønsker i et eventuelt testamente. Samtidig kan arvelater begrense ektefellens arverettigheter i testamentet, så lenge ektefellen er informert om det. Det er heller ikke mulig å fjerne ektefellens krav på minstearv i et testamente.

Ektefelles rett til uskifte

Gjenlevende ektefelle har rett til å sitte i uskiftet bo. Skifte betyr i denne sammenhengen å dele opp verdier. Uskiftet bo betyr dermed at man ikke deler boet. Dermed kan ektefellen fortsette å disponere alle eiendelene uten å dele opp formuen mellom seg og eventuelle felles barn. 

For eksempel, den gjenlevende ektefellen kan fortsette å bo i boligen som han eller hun eide sammen med den avdøde. Ektefellen slipper dermed å måtte selge boligen for å få midler nok til at felles barn får pliktdelsarven sin. Det finnes imidlertid noen begrensninger her, spesielt hvis avdøde hadde særkullsbarn.

Den gjenlevende partneren kan sitte i uskiftet bo frem til de selv dør eller gifter seg på nytt. Livsarvingene kan imidlertid gi sin tillatelse til at ektefellen kan gifte seg på nytt, uten å skifte boet. Ektefellen kan i tillegg kreve skifte når som helst, skulle han eller hun ønske det. Andre arvinger vil da bli tildelt det de har krav på.

Så lenge man sitter i uskiftet bo, så kan man forvalte eiendommen og verdiene etter egne ønsker. Arvingene kan kreve at retten til uskifte faller bort, dersom ektefellen vanstyrer økonomien. Det finnes også begrensninger for hvor mye man kan gi bort i vennegave, selv om ektefellen har lov å selge boligen eller eiendommen.

USKIFTET BO: Gjenlevende ektefelle har rett til å sitte i uskiftet bo.

Arveloven og skilsmisse – har tidligere ektefelle fortsatt rettigheter?

Arveloven i Norge fastsetter at dersom et ekteskap opphører ved skilsmisse, mister tidligere ektefeller sine rettigheter – med mindre noe annet er bestemt i et testamente. Du vil altså ikke være berettiget under norsk lov til å motta arv fra din tidligere ektefelle. Arverettighetene opphører enten ved formell separasjon eller begjæring om skilsmisse.

Selv om dere er formelt gift frem til skilsmissen er fullført, så opphører likevel kravene i separasjonstiden. Hvis man kun flytter fra hverandre uten å bli formelt separert, vil man fortsatt ha arverettigheter. Det er derfor viktig å søke om separasjon umiddelbart, dersom du ikke ønsker at den tidligere partneren skal ha krav på arv etter deg.

Samboers arverettigheter

Samboere har begrensede rettigheter under arveloven, og det er derfor svært viktig å skrive et gjensidig testamente.Unntaket er samboere med felles barn – man har i så fall samme rettigheter som ektefeller. Samboer vil da arve enten en fjerdedel eller 4G under arveoppgjøret, samt har krav på å sitte i uskiftet bo.

Samboere uten felles barn kan få rett på minstearv på samme måte som dem med felles barn ved å opprette et testamente. Kravet er imidlertid at man har vært samboer i fem år. Denne minstearven vil da gå foran eventuelle særkullsbarns krav på pliktdelsarv. Det er ikke mulig å fastsette i testamentet at samboere uten felles barn kan sitte i uskiftet bo.

Livsarvingers arverettigheter og pliktdelsarv

Arveretten til livsarvinger kalles for pliktdelsarv, og det er ikke mulig å fjerne denne rettigheten i testamentet. Arvebeløpet kan imidlertid begrenses til 15G ved å skrive et testamente. Hvis det ikke foreligger et testamente eller verdiene ikke er høye nok til å dekke det lovfestede kravet, skal barna arve to tredjedeler av formuen.

For eksempel, la oss si at arvelater har en gjenlevende ektefelle og to felles barn. Verdiene er på ca. 2 millioner. Dette beløpet er ikke stort nok til at den avdøde kan testamentere deler av det fritt til andre. I så fall har ektefellen krav på en fjerdedel, det vil si 500 000 kr. Resterende 1,5 millioner fordeles mellom de to barna.

Hvis formuen derimot hadde vært på 7 millioner, ville ektefellen hatt krav på minimum 4G (ca. 400 000 kr) og barna skulle hatt 15G hver (ca. 1,5 millioner kr hver). Arvelater kan disponere resterende beløp etter egne ønsker i testamentet. Ektefellen hadde derimot blitt enearving og barna hadde ikke fått noe som helst, dersom formuen var lavere enn 4G / 400 000 kr.

Særkullsbarns arverettigheter

Særkullsbarn har som sagt samme rettigheter som adoptivbarn og felles barn under arveloven. Det er imidlertid en viktig forskjell mellom særkullsbarn og felles barn – særkullsbarn kan kreve sin del av arven umiddelbart, selv om gjenlevende ektefelle ønsker å sitte i uskiftet bo. Dermed er særkullsbarn sikret sin rettmessige arv, uavhengig av familieendringer.

Den gjenlevende ektefellen må be særkullsbarn om tillatelse til uskifte. Særkullsbarna kan enten nekte dem det og be om sin del av arven eller de kan gi sin godkjenning. De kan dessuten godkjenne uskifte, men med forbehold. Forbehold kan være viktig for å sikre at den som sitter i uskifte ikke reduserer arven til særkullsbarna i vesentlig stor grad.

Arveloven og testamente: dine rettigheter

Arveloven har spesifikke regler som definerer hvordan man oppretter et testamente, og hva det kan og ikke kan gjøre. For eksempel, man må signere dokumentet foran to vitner. Loven setter også visse begrensninger til hvordan du fordeler arven. Du kan for eksempel ikke frata arveretten til ektefellen eller barna – men du bestemmer derimot fritt hvordan formuen skal fordeles når krav til minstearv og pliktdelsarv er oppfylt.

Hvis du er arving og mener at et testament er urettferdig eller ugyldig, må du melde fra til tingretten innen seks måneder etter at arvelater døde. Du kan også melde fra til andre arvinger som drar fordel av testamentet innen seks måneder for å forsøke å komme til en løsning. 

Det er imidlertid viktig at du kan forklare hvorfor du mener at testamentet er ugyldig for at du skal kunne legge frem en innsigelse. For eksempel, kanskje forelderen din testamenterte bort deler av formuen til en tidligere samboer. Da samboerskapet tok slutt for mange år siden, glemte forelderen å fjerne den tidligere samboeren fra testamentet. I så fall kan arvingene legge frem en innsigelse.

Hvis du ønsker å opprette et testamente, er det viktig at du er så tydelig og detaljert som mulig for å unngå misforståelser og konflikter. Det oppstår raskt konflikter, dersom dokumentet kan tolkes på forskjellige måter. Man bør også snakke med arvingene på forhånd for å redusere sannsynligheten for arvekonflikt senere. 

Du som testator kan når som helst trekke tilbake testamentet ditt eller utføre endringer.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Når det oppstår arvekonflikt

En av de første stegene man kan ta for å løse arvekonflikter er å snakke sammen, slik at dere kan prøve å komme til enighet. Arvingene kan be om hjelp fra en advokat som kan veilede prosessen i henhold til arveloven. Det kan ofte være nødvendig å oppsøke juridisk rådgivning hvis du befinner deg i en arvekonflikt eller du har spørsmål om dine rettigheter som arving. 

Arveloven er komplisert, og det er viktig å forstå hva som gjelder for din spesifikke situasjon. Lykke til!

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454